• pl
 • en
 • de

WARUNKI GWARANCJI

WARUNKI  GWARANCJI

 

 1. Gwarancja zostaje udzielona na okres 24 miesięcy od daty zakupu towaru.
 2. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia towaru powstałe wskutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych lub nieprawidłowości spowodowanych wadliwą technologią wykonania.
 3. Termin na powiadomienie klienta o przebiegu reklamacji to 30 dni.
 4. Klient zobowiązany jest do dostarczenia produktu reklamowanego bezzwłocznie tj. w terminie nie przekraczającym 14 dni od momentu stwierdzenia wystąpienia wady. Dostarczenie produktu odbywa się na koszt własny klienta.
 5. Dostarczony do reklamacji produkt ma być kompletny, wraz z osprzętem z jakim został zakupiony oraz z naniesionymi oznaczeniami, numerami seryjnymi na produkcie (w przypadku, gdy zostały one umieszczone fabrycznie).
 6. Gwarancja udzielana jest tylko i wyłącznie wtedy, gdy części montowane są przez osoby do tego uprawnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz prowadzące działalność gospodarczą.
 7. Montaż części niezgodnie z ich przeznaczeniem/specyfikacją (np. do niewłaściwego pojazdu) powoduje utratę gwarancji.
 8. Warunkiem złożenia reklamacji z tytułu gwarancji jest okazanie oryginalnego dowodu zakupu oraz prawidłowo wypełnione zgłoszenie gwarancyjne (reklamacyjne).
 9. Po upływie roku użytkowania do kupującego/klienta należy udowodnienie winy produktu: udowodnienie, że wada jest jakościowa lub fabryczna.  Wszelkie koszty diagnozy, opinii rzeczoznawcy ponosi Klient osobiście i nie podlegają one zwrotowi przez gwaranta.
 10.  Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty poniesione przez klienta.
 11.  Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji i powodują jej utratę.
 12.  Na pisemne odwołanie przysługuje klientowi termin 14 dni od momentu otrzymania negatywnej decyzji reklamacyjnej.
 13.  Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 14.  Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zmniejsza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 15.  W przypadku reklamacji amortyzatorów z niewidocznymi oznakami niesprawności należy dołączyć wydruk ze stacji diagnostycznej.
 16.  W przypadku reklamacji części zdiagnozowanych przy pomocy komputera lub innego urządzenia – niezbędny jest wydruk z tego urządzenia diagnozującego potwierdzający nieprawidłowe działanie części.
 17.  Gwarancją nie są objęte, a w szczególnych wypadkach powodują utratę gwarancji:
 1. części wyeksploatowane wskutek naturalnego zużycia m.in.: filtry, pióra wycieraczek, żarówki itp.,
 2. materiały eksploatacyjne, oleje oraz płyny, a w szczególności płyn chłodzący, płyn układu wspomagania, płyn hamulcowy, płyn do spryskiwacza szyb itd.,
 3. przedostanie się do produktów reklamowanych ciał lub substancji obcych, innych niż płyny, dla których system był przeznaczony,
 4. uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego przechowywania lub użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
 5. uszkodzenia produktów powstałe w wyniku działania sił wyższych lub zdarzeń losowych (pożary, powodzie, kradzieże, wyładowania atmosferyczne, zwarcia instalacji elektrycznej pojazdu, kolizje i wypadki drogowe),
 6. zarysowania produktów i uszkodzenia mechaniczne oraz inne usterki tym spowodowane (zwykle wskutek nieprawidłowego montażu),
 7. usterki wywołane zaniechaniem lub brakiem właściwym obsługi, ustalone na podstawie wymogów producenta części,
 8. nie są uwzględniane dodatkowe koszty związane z usterką produktu takie jak: zakwaterowanie, najem pojazdu zastępczego, koszty podróży, utrata zarobków i innych strat materialnych i niematerialnych,
 9. części, w których stwierdzono przeróbki, samodzielne naprawy, zmiany konstrukcyjne oraz montowane przez osoby do tego nie uprawnione.
 1.  W przypadku złożenia niepełnej reklamacji lub złożenie niekompletnego zgłoszenia. Na uzupełnienie danych lub dostarczenie niezbędnych dokumentów przysługuje termin 14 dni.

Pobierz warunki gwarancji