• pl
  • en
  • de

Strategia podatkowa 2022

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 27C

USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

 

 

PODMIOT SPORZĄDZAJĄCY:

Auto-Partner Holding Sp. z o.o. Sp.k.

 

 

Informacja za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

1..... INFORMACJE OGÓLNE.                                                                                                                  2

1.1.        CEL SPORZĄDZENIA INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ       2

1.2.        PODSTAWA PRAWNA INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ     2

2..... ELEMENTY INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ                              2

2.1.        PROCESY I PROCEDURY PODATKOWE.                                                                                 2

2.2.        DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ                4

2.3.        REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH, W TYM INFORMACJE O SCHEMATACH PODATKOWYCH.. 4

2.4.        TRANSAKCJE ZAWIERANE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI                                                                                4

2.5.        PLANOWANE LUB PODEJMOWANE DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE.                                                       5

2.6.        KATALOG ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW...                                                                                                                       5

2.7.        ROZLICZENIA PODATKOWE W RAJACH PODATKOWYCH..                            6

 

 

 

                

 

 

1.INFORMACJE OGÓLNE

1.1.                      CEL SPORZĄDZENIA INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

Celem sporządzenia przez Auto-Partner Holding Sp. z o.o. Sp.k. („Auto-Partner Holding” lub „Spółka”) informacji o realizowanej strategii podatkowej jest spełnienie nałożonego na Spółkę obowiązku, zgodnie z którym podatnicy, których przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 50 mln euro, a także działający w formie podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od osiąganych przez grupę przychodów, są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona za rok podatkowy Spółki rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i zakończony 31 grudnia 2022 r. („Rok Podatkowy”).

Spółka posiada strategię podatkową, wskazującą podejście Spółki do zarządzania funkcją podatkową, określającą formuły decyzyjne, cele oraz środki umożliwiające prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych.

1.2.                     PODSTAWA PRAWNA INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

Informacja o realizowanej strategii podatkowej została przygotowana zgodnie z wymogami art. 27c Ustawy o CIT[1]. Przepisy będące podstawą dla sporządzania poszczególnych elementów Informacji o realizowanej strategii podatkowej zostały wskazane w kolejnych punktach niniejszej informacji.

 

2.ELEMENTY INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

2.1.PROCESY I PROCEDURY PODATKOWE

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy o CIT: „informacje o stosowanych przez podatnika: a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie”

Procesy podatkowe

Auto-Partner Holding przestrzega przepisów prawa podatkowego, analizując przy tym implikacje podatkowe związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz poszczególnymi operacjami gospodarczymi, jak również zarządza zobowiązaniami podatkowymi w ramach prowadzonej działalności operacyjnej.

Składane deklaracje podatkowe, informacje podatkowe oraz rozliczenia podatkowe stanowią pełne odzwierciedlenie działalności gospodarczej Spółki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązki podatkowe wypełniane są przez wyznaczonych do tego pracowników Spółki, którzy zapewniają zarówno prawidłowe wypełnianie tych obowiązków, jak i przekazywanie wiedzy wewnątrz Spółki (m.in. poprzez sprawowanie kontroli, wyznaczanie wytycznych lub organizowanie szkoleń w zakresie kwestii podatkowych).

Zarządzając wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego Auto-Partner Holding wykorzystuje wewnętrzne procesy oraz stosuje się do wewnętrznych instrukcji systemowych, jak również stosuje najlepsze praktyki.

Spółka realizuje procesy dotyczące zapłaty podatków, obejmujące:

Procedury dotyczące podatków

Spółka dokonując czynności rodzących skutki w sferze jej praw lub obowiązków podatkowych, zobowiązana jest dla ich zachowania i spełnienia przestrzegania określonych prawem reguł postępowania jak również dochowania należytej staranności w określonych obszarach działania. Spółka spełnia powyższe obowiązki poprzez stosowanie się do wewnętrznie przyjętych zasad związanych z kwestiami podatkowymi oraz wewnętrznych instrukcji systemowych.

W obszarach podatkowych, które nie zostały zagospodarowane dokumentami pisemnymi, Spółka dba o zapewnienie odpowiednich zasobów i procesów w celu spełnienia wymogów ustawowych oraz prawidłowego wykonania przepisów prawa podatkowego.

System zarządzania ryzykiem podatkowym i kontroli podatkowej

Spółka wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w obszarze podatków. Systemy i kontrole, a także zadania i zasoby zarządzania podatkami zostały opracowane w taki sposób, aby umożliwiały przestrzeganie przepisów i regulacji podatkowych.

Spółka na bieżąco identyfikuje potencjalne ryzyka podatkowe. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii podatkowych rozstrzygane są z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego i zachowaniem przy tym należytej staranności – tak aby obowiązki podatkowe zostały wypełnione w sposób prawidłowy i rzetelny. Konsultacje dotyczące kwestii podatkowych odbywają się głównie w ramach Działu Księgowego, oraz w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego – ad hoc przy pomocy zewnętrznych doradców podatkowych.

Ryzyko podlega regularnej analizie i jest ograniczane przy użyciu odpowiednich środków. W tym celu kierownictwo Działu Księgowego  pozostaje w stałym kontakcie ze wszystkimi jednostkami biznesowymi Spółki.

Spółka, w celu ograniczenia lub eliminacji ryzyka podatkowego podejmuje także dodatkowe działania:

 

2.2.DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. b Ustawy o CIT: „informacje o stosowanych przez podatnika: b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej”

W przypadku kontaktów z organami KAS Spółka wykazuje się otwartością i chęcią współpracy, dostarczając terminowo wszystkie wyjaśnienia oraz wymagane informacje. Ewentualne nieumyślne omyłki w przekazywanych informacjach kierowanych do organów podatkowych są przez Spółkę identyfikowane najszybciej jak to możliwe oraz poddawane odpowiednim korektom.

Spółka w Roku Podatkowym nie podejmowała formalnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej (tj. nie uczestniczyła w Programie Współdziałania).

2.3.REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH, W TYM INFORMACJE O SCHEMATACH PODATKOWYCH

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT: „informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą”

Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium RP

W Roku Podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe w odniesieniu m.in. do następujących podatków i opłat:

Spółka reguluje zobowiązania podatkowe oraz składa niezbędne deklaracje podatkowe w terminach ustawowych.

Informacje o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej[2]

 

Spółka w swojej działalności nie zidentyfikowała w Roku Podatkowym żadnego schematu podatkowego. Tym samym nie wystąpił obowiązek jego przekazania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Tabela 1 Wykaz formularzy MDR przekazanych Szefowi KAS

Formularz

Strona składająca

 

MDR-1

Korzystający

0

MDR-2

Promotor lub wspomagający objęci tajemnicą zawodową

0

MDR-3

Korzystający

0

MDR-4

Promotor lub wspomagający

0

 

2.4.TRANSAKCJE ZAWIERANE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a Ustawy o CIT: „informacje o: a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej”

Suma bilansowa Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 260.720.403,94 zł. Tym samym, w informacji o realizowanej strategii podatkowej Spółka zobowiązana jest wykazać te transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej, czyli  13.036.020,20 zł.

Wartość transakcji z podmiotami powiązanymi określona została na podstawie art. 11k ust. 4 i 5 oraz art. 11l Ustawy o CIT.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

W Roku Podatkowym Spółka nie zawierała z podmiotami powiązanymi transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, których wartość liczona odrębnie dla każdej z transakcji przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości[3].

Transakcje z podmiotami powiązanymi niebędącymi rezydentami podatkowymi RP

W Roku Podatkowym Spółka nie zawierała z podmiotami powiązanymi niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, których wartość liczona odrębnie dla każdej z transakcji przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

 

 

2.5.PLANOWANE LUB PODEJMOWANE DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b Ustawy o CIT: „informacje o: b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4”

W Roku Podatkowym Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, jak również nie planuje podjęcia takich działań w przyszłości.

                 

2.6.KATALOG ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 4 Ustawy o CIT: „informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług, d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 722 i 1747)”

 

Wykaz złożonych w Roku Podatkowym wniosków, wraz z uwzględnieniem strony składającej wniosek oraz zakres wniosku został wskazany w poniższej tabeli. 

Tabela 1 Katalog złożonych wniosków

Rodzaj wniosku

Strona składająca wniosek

Zakres wniosku

Wniosek o wydanie ogólnej interpretacji

podatkowej

brak

brak

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów

prawa podatkowego

brak

brak

Wniosek o wydanie wiążącej informacji

stawkowej

brak

brak

Wniosek o wydanie wiążącej informacji

akcyzowej

brak

brak

Wniosek o wydanie decyzji APA

brak

brak

Wnioski o wydanie innych

decyzji/interpretacji mających wpływ na

rozliczenia podatkowe (m.in. wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej)

brak

brak

 

2.7.ROZLICZENIA PODATKOWE W RAJACH PODATKOWYCH

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 5 Ustawy o CIT: „informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej”

W trakcie Roku Podatkowego, za który sporządzana jest informacja o realizowanej strategii podatkowej Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1426, ze zm.) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

 

[1] Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1406 ze zm.).

[2] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1387, ze zm.)

[3] Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351, ze zm.)